Arengukava

ARENGUKAVA AASTATEKS 2023-2030

Mulgi Instituut asutati 7. juunil 1996 Viljandis. Tolleaegne põhikiri on avaldatud Mulkide Almanakis nr 7. Aastal 1999 korraldati instituudi töö ümber, kuna tegevus oli soikunud. Uueks nimeks sai Mulgi Kultuuri Instituut, osanikeks ajaloolise Mulgimaa viie kihelkonna toonased omavalitsused: Halliste vald, Abja vald, Mõisaküla linn, Paistu vald, Tarvastu
vald, Karksi vald, Helme vald, Tõrva linn, Põdrala vald.
Mulgi Kultuuri Instituudi kolmas tulemine oli 31. jaanuaril 2002. Siis toimus Viljandi maavalitsuses koosolek, kus tõdeti, et instituut ei ole toiminud nii, nagu oli soovitud. Tegevjuht oli jäetud üksi toimetama, puudus piisav rahastus. Otsustati, et tegutsetakse siiski edasi ja laiendati instituudi tegevtoimkonda. Tähtsamaks eesmärgiks seati koostöö teiste mulkide seltsidega Eestis ja välismaal, mulgi keele ja kultuuri õpetamise alustamine Viljandi kultuurikolledžis ja mulgiaineliste muistendite tutvustamine Mulgimaa koolides. Plaaniti luua mulgi nõukoda, kuhu kavandati mulkide seltside esindajad, mulgi kultuuri huvilised ja toetajad. Artikkel sellest ilmus Mulkide Almanakis nr 12.
Alates 2011. aastast hakati instituudi liikmete seast valima mulkide vanemat. Mulgi vanema ülesandeks kavandati instituudi esindamine ning koos juhatajaga instituudi juhtimisküsimuste üle otsustamine. Alates 2020. aastast valib üldkoosolek Mulgi vanema kaheks aastaks.
Mulgi Kultuuri Instituudi neljas tulemine oli aastal 2021, kui äriregistris tehti jagunemiskanne ja Mulgi Kultuuri Instituut sai uue registrinumbri, sest oli sündinud kaua ette valmistatu ja oodatu: Tõrva vallas Sooglemäe talus alustati Mulgi elamuskeskuse väljaehitamist. Varem oli külastuskeskuse ellukutsumine instituudi tegevus. Kavandatud on, et Mulgi Kultuuri Instituut ja MTÜ Mulgi Elamuskeskus jätkavad koos mulgi kultuuri tutvustamist.

Mulgi Kultuuri Instituut tänab kõiki, kes osalesid arengukava koostamise protsessis ning on andnud oma panuse Mulgimaa keele ja kultuuri tuleviku kujundamisse.

Kogu arengukava tekstiga saad tutvuda siin.

ARENGUKAVA AASTATEKS 2019-2022


SISSEJUHATUS

Mulgi Kultuuri Instituudi (edaspidi MKI) arengukava 2019 – 2022 eesmärk on määratleda organisatsiooni pikaajalised strateegilisd eesmärgid ja tegevussuunad. Mulgi Kultuuri Instituudi moodustavad kõik Mulgimaa omavalitsused, mis ühinesid haldusreformi käigus kolmeks omavalitsusüksuseks. Mulgimaa valdade ühtne mulgi identiteedi, keele ja kultuuri hoidmine ja arendamine parandab selle paikkonna elanike ühtekuuluvustunnet, tõstab elukvaliteeti ja tänu sellele saab Mulgimaa atraktiivseks piirkonnaks nii elanikele, ettevõtjatele kui ka turistidele. Selle eesmärgi saavutamiseks on kokku kutsutud MKI. Arengukava koostamisel on kasutatud ekspertide abi, Mulgimaa arengukava koostamise materjale ja Mulgimaa omavalitsuste arengukavasid.Arengukavas väljatoodud tegevused on aluseks tegevustele ühtse Mulgimaa mainekujunduse ja kultuuripärandi valdkonnas. Arengukava tegevusi saab kasutada projektipõhiste vahendite hankimiseks ja tegevuste elluviimiseks. Arengukavas väljatoodud tegevusi vaadatakse üle, vajadusel täiendatakse ja parandatakse vähemalt kord aastas.