Põhikiri

MTÜ MULGI KULTUURI INSTITUUT
PÕHIKIRI (kinnitatud 15.05.2020)


1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi Instituut),
lühendatult MKI. Inglise keeles – INSTITUTE OF MULGI CULTURE.
1.2. Instituut juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast
põhikirjast.
1.3. Instituudi asukoht on Mulgi vald, Viljandimaa.
1.4. Instituut on asutatud määramata ajaks.
1.5. Instituudi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Instituudi eesmärk ja tegevus
2.1. Instituudi eesmärk on Mulgimaa, mulgi keele, pärandi, identiteedi ja kultuuri
hoidmine, arendamine ja tutvustamine; Mulgimaa vaimse pärandi elavas kasutuses
hoidmine ja piirkonna arengule kaasaaitamine.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Instituut:
2.2.1. Uurib, säilitab, arendab, õpetab ja tutvustab mulgi kultuuripärandit, sh
murdekeelt, rahvakombeid ja -kultuuri ja koordineerib eeltoodud tegevusi ning
tagab vaimse pärandi edasikandmise;
2.2.2. kutsub ellu ja viib läbi tegevusi mulgi kultuuri ja keele populariseerimiseks;
2.2.3. on mulgi keele ja kultuuri aktiivseks teabekeskuseks, vahendajaks ja
konsulteerijaks;
2.2.4. koordineerib mulgi keele, kultuuri ja ajaloo õppimist ning õpetamist;
2.2.5. koostab ja viib ellu projekte ning osaleb oma eesmärgiga seonduvates
projektides, üritustel, koolitustel;
2.2.6. viib ellu ja koordineerib Mulgimaa elanike ajaloolise enesetunnetuse ja
identiteedi kinnistamisega seotud tegevusi;
2.2.7. koordineerib ja algatab vajadusel sihtuuringuid, kirjastab ja levitab oma
eesmärkide elluviimiseks vajalikke trükiseid, osaleb vastavate televisiooni- ning
raadiosaadete jms koostamisel;
2.2.8. aitab kaasa Mulgimaa kui ühtse turismipiirkonna tutvustamisele;
2.2.9. tutvustab erinevatele huvigruppidele Instituudi tegevust ja eesmärke ning
Mulgimaad kui ühtset kultuuripiirkonda, sh koostab ja levitab vajalikke materjale,
koordineerib piirkonna mulgi kultuuri alast koostöötegevust;
2.2.10. korraldab ja vahendab erinevaid mulgi kultuuriga seotud üritusi ja tegevusi:
seminare, loenguid, näitusi, kursusi, loomingulisi konkursse jms, tuluüritusi
(näitusmüügid, loteriid jms), vahendab lektoreid, konsultante ning lähetab
stipendiaate;
2.2.11. määrab stipendiume, auhindu ja kingitusi;
2.2.12. taotleb ja võtab vastu rahalisi ning mitterahalisi annetusi, toetusi ja eraldisi
(edaspidi toetused);
2.2.13. viib ellu ja korraldab muid eesmärkide ja põhikirjaga kooskõlas olevaid
tegevusi.
 

3. Instituudi liikmeks vastuvõtmise ning Instituudist väljaastumise ja väljaarvamise
tingimused ja kord

3.1. Instituudi liikmeteks on Mulgimaa omavalitsused, kes paiknevad ajaloolise Mulgimaa
territooriumil, tunnistavad ühingu põhikirja, kelle liikmeks astumise avaldus on heaks
kiidetud kõigi Instituudi liikmeks olevate Mulgimaa omavalitsuste poolt ja kes aitavad
oma tegevusega kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.
3.2. Instituudi liikmeks võtmise otsustab üldkoosolek soovija kirjaliku avalduse alusel.
3.2.1. Instituudi liikmelisus sh kaasnevad õigused ja kohustused algavad otsusele
järgnevast päevast.
3.3. Instituudist väljaastumise otsustab üldkoosolek soovija kirjaliku avalduse alusel.
3.3.1. Liige võib Instituudist välja astuda alles majandusaasta lõpul ja vähemalt 6
kuulise etteteatamise alusel.
3.3.2. Päevast, mil liige loetakse väljaastunuks, lõpevad tema õigused ja kohustused.
3.4. Instituudist väljaarvamise otsustab üldkoosolek seadusega ettenähtud alustel.
3.4.1. Päevast, mil liige loetakse väljaarvatuks, lõpevad tema õigused ja kohustused va
väljaastumise päevaks täitmata jäänud kohustused ühingu ees.

4. Instituudi liikmete õigused ja kohustused
4.1. Instituudi liikmel on õigus:
4.1.1. võtta osa üldkoosolekust;
4.1.2. valida oma esindaja kaudu Instituudi juhtimis- ja kontrollorganeid;
4.1.3. saada juhatuselt teavet Instituudi tegevuse kohta, nõuda juhatuselt
tegevusaruannet ja bilansi koostamist;
4.1.4. tutvuda kõigi Instituudi dokumentidega, kontrollida raamatupidamise õigsust,
vara olemasolu ning Instituudi tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale;
4.1.5. osaleda juhatuse koosolekutel.
4.2. Instituudi liige on kohustatud:
4.2.1. täitma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning Instituudi juhtimis- ja
kontrollorganite otsuseid;
4.2.2. tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid;
4.2.3. hüvitama seadusega ettenähtud korras Instituudile ja teistele liikmetele tekitatud
kahju.

5. Üldkoosolek, selle kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise tingimused ja kord
5.1. Instituudi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.
5.2. Iga liige nimetab üldkoosolekule kolm (3) esindajat, kellest vähemalt üks on liikmeks
oleva omavalitsuse ametis olev vallavanem või volikogu esimees.
5.3. Igal liikme esindajal on üks hääl.
5.4. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Mulgi vanem või juhatus vähemalt kord
kvartalis, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt seitse (7)
päeva ette.
5.5. Üldkoosoleku võib läbi viia või otsuse vastu võtta ka elektrooniliselt, tingimusel, et
koosolekul osalevad kõik Instituudi liikmed.
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole Instituudi liikmetest.
5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt hääletab üle poole Instituudi
liikmetest, välja arvatud Instituudi põhikirja muutmise otsus. Põhikirja muutmise otsus
on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Instituudi liikmetest.
5.8. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
5.8.1. põhikirja muutmine;
5.8.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
5.8.3. juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra määramine ning juhatuse
liikmega tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine;
5.8.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kehtestamine;
5.8.5. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
5.8.6. Instituudi aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine;
5.8.7. Instituudi majandusaasta aruande kinnitamine;
5.8.8. juhatuse liikmetele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad
igapäevase majandustegevuse raamidest;
5.8.9. Instituudile eraldatud vara ja vahendite kasutamise korra määramine;
5.8.10. revisjonikomisjoni määramine;
5.8.11. Instituudi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine.

6. Mulgi vanem
6.1. Üldkoosolek valib Mulgi vanema kaheks aastaks.
6.2. Mulgi vanema pädevuses on olla Mulgimaa eestkõneleja.
6.3. Mulgi vanema valimise kord ja roll on kirjeldatud Mulgi vanema statuudis.

7. Juhatus
7.1. Juhatus juhib ja esindab Instituuti.
7.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
7.2.1. Instituudi vahendite kasutamise korraldamine üldkoosoleku poolt kinnitatud
ulatuses;
7.2.2. igapäevase majandustegevuse, raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse ning
asjaajamise korraldamine;
7.2.3. Instituudi nimel tehingute tegemine ja volituste andmine;
7.2.4. kõigi Instituudi eesmärgi elluviimisega seotud ülesannete täitmine, mis ei ole
põhikirja või seadusega antud üldkoosoleku pädevusse.
7.3. Juhatus on kohustatud järgima üldkoosoleku seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis
väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult üldkoosoleku
nõusolekul.
7.4. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest, kelle volituste tähtaeg on kuni
kolm (3) aastat. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Instituuti kõikide tehingute
tegemisel. Juhatuse liikmete määramise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab
üldkoosolek.
7.5. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikmeks ei või olla
pankrotivõlgnik ega Instituudi revisjonikomisjoni liige.
7.6. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse ja
maksmise korra määrab kindlaks üldkoosolek.
7.7. Juhatus peab esitama üldkoosolekule vähemalt kord nelja (4) kuu jooksul ülevaate
Instituudi tegevusest ja majanduslikust seisundist.
7.8. Kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, võib üldkoosolek määrata juhatuse esimehe.
Kolme liikmelise juhatuse korral võtab Instituudi juhatus tegevuse planeerimisel
otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

8. Revisjon
8.1. Instituut kui liikmetest sõltuva üksuse finantsmajandusliku tegevuse kontrollimine
toimub kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduses ettenähtud korras.
8.2. Instituudi finantsmajanduslikku tegevust kontrollib üldkoosoleku poolt nimetatud kuni
kolmest (3) liikmest koosnev revisjonikomisjon.
8.3. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla juhatuse liige, Instituudi töötaja, soodustatud
isik või nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.
8.4. Revisjonikomisjoni liikme võib üldkoosolek igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi
kutsuda.

9. Instituudi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
9.1. Instituut lõpetatakse:
9.1.1. üldkoosoleku otsusega, kui objektiivsetel põhjustel puudub Instituudil võimekus
oma eesmärki täita;
9.1.2. muul seaduses ettenähtud alusel.
9.2. Instituudi lõpetamine toimub seadusega ette nähtud likvideerimismenetluse korras.
9.3. Likvideerijateks on juhatuse liige. Likvideerija lõpetab Instituudi tegevuse, nõuab sisse
võlad, müüb vara, rahuldab võlausaldajate nõuded ja esitab avalduse Instituudi
registrist kustutamiseks.
9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara läheb üle õigustatud
isikule üldkoosoleku otsuse alusel seadusega sätestatud korras.

10. Käesolevas põhikirjas kajastamata osas lähtub Instituudi tegevus, sh jagunemine ja
ühinemine Mittetulundusühingute seaduses sätestatust.