2015

Õpetajate mulgi keele jätkukoolitus

Õpetajate mulgi keele jätkukoolitus on mõeldud ennekõike neile kooli- ja lasteaiaõpetajatele, kes 2012.aastal mulgi keele õppega Mulgi Kultuuri INstituudi eestvõtmisel algust tegid.

Samas ollakse avatud ka uute osalejate suhtes, kes soovivad õppega 2015.aastal liituda, et teadmisi mulgi keelest täiendada ning seda paremini lastele ja noortele edasi anda.

Projekti viib ellu Mulgi Kultuuri Instituut Mulgimaa kultuuriprogrammi toel.

Õpetajate jätkukoolitus

Koolitajad Alli Laande ja Kristi Ilves kasutavad koolitustel töökeelena vaid mulgi keelt, tänu millele on õppijatel võimalik kõigi koolituspäevade vältel viibida keelekeskkonnas. Jätkatakse koolituse esimeses osas alustatud teemadega, korratakse üle juba õpitu ja minnakse oluliste teemadega süvitsi. Koolituse õppe- ja lisamaterjal tehakse huvilistele kättesaadavaks ka MKI kodulehel www.mulgimaa.ee 

Peamised koolitused teemad on: mulgi keele eripärad, mulgi sõnavara, hääldus. Jätkukoolitusel on suur roll õigel hääldusel ja kõnelemisel, mida õpitakse kuulates ja õpetaja juuresolekul vestlusi pidades. Tähtis osa on praktiliste tegevuste õpetamisel, mida saaks koolis õpilastega läbi viia (laulumängud, sõnamängud, ringmängud, mõistatamised jms).

Mulgi keel ja kultuur on omavahel tihedalt seotud ja seetõttu räägitakse mulgi keeles mitmetel kultuuriga haakuvatel teemadel: toidud, rahvariided, rahvakombed, arhitektuur, suurkujud, looduse eripärad jne. Oluline roll on ka õppijatel endil ja nende aktiivsusel. Neil on võimalus koolituste raames tutvustada just enda kodukandi pärimust ja kombeid. Võimalusel seotakse koolitused pärimusaasta teemade ja sündmustega.

Järjepidevalt tutvustatakse õppijaile mulgi keele ja kultuuriga seotud uusi raamatuid ning materjale, mida on välja antud CD-del ja DVD-del. Keele ja murrakute mitmekesisuse esiletoomiseks kutsutakse koolitustele esinema erinevate kultuurivaldkondade esindajaid, tutvustama erinevate organisatsioonide tegemisi. Oluline on siinjuures, et külalisesinejad suudaks end samuti mulgi keeles väljendada. 

Projekti eesmärgiks on võimalikult paljudele Mulgimaa õpetajatele edasi anda teadmisi mulgi keelest ja kultuurist, et nemad omakorda saaksid teadmisi oma õpilastega jagada. Õpetajate seniste koolituste tulemusena on enamuses Mulgimaa koolides ja lasteaedades olemas vähemalt üks õpetaja, kes on mulgi keele ja kultuuri alal pädev ning suudab oma teadmisi õpilastele korrektselt edasi anda. See omakorda võimaldab lasteaedadel ja koolidel õppeprogrammi sisse viia mulgi keele ja kultuuri õppe. 

Murderingid Mulgi murdekeele õpetamiseks
Tarvastu Mulgi murdering toimub Tarvastu vallas ning on Mulgimaa vanim pidevalt töötanud murdering, mis tegutseb juba 2007. aastast alates. Osalejaid on kuni 10 inimest, keelehuvilised erinevatelt elualadelt (õpetajad, pensionärid, puudega inimesed, müüjad, raamatukogutöötajad jne). Viimastel aastatel on igal sügisel liitunud ringiga ka mõni uus liige, tuues kaasa värskeid ideid ja oma keelevariandi. Põhituumiku moodustavad umbes 5 inimest, kes on kohal käinud murderingi algusest peale. Mulgi murderingi juhendaja on õpetaja Kristi Ilves. 

Tõrva Mulgi murdering alustab tegevust 2015. Selle ringi vajadus on kasvanud välja kohalike inimeste huvist Mulgi pärandi ja murdekeele vastu. Tõrva murdeing oleks koha Helme kihelkonna huvilisi hõlmav murdering, mis tegutseks Mulgi Kultuuri Instituudi ruumides Keavde 1 Tõrvas. Sellest johtuvalt rendikulusid ei kaasne, vajalik on õpetaja Kristi Ilvese töötasu ja tema transpordikulude katmine.