2021

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa

Ajalehe eesmärgiks on tutvustada ja hoida elus Mulgi murret ning innustada inimesi seda ka igapäevaselt kasutama. Samuti soovime näidata ja esile tuua Mulgimaa murrakute erinevusi, avaldades tekste erinevates murrakutes. Ajaleht Üitsainus Mulgimaa on tähtis Mulgimaa uudiste ja sündmuste edastaja ning Mulgi Kultuuri Instituudi, Mulgimaa Arenduskoja ja Mulkide Seltsi tegevuste kajastaja. 

Mulgimaa võrgustikud

Taotleja ja ellu viija: Mulgi Kultuuri Instituut

Rahastus: PRIA Leader meede: Mulgimaa Arenduskoda

Projekti kestus: 2017- 2021

Projekti laiem eesmärk on Mulgimaa sihipärane, järjepidev, läbimõeldud ja positiivset sõnumit kandev tutvustamine ja teadvustamine potentsiaalsetele külastajatele. Selleks toimusid Mulgimaa võrgustike arendamise ja koostöö eesmärgil kokkusaamised nii virtuaalselt kui ka kontaktselt turismi-, käsitöö ja toiduvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate, seltside ja organisatsioonidega. Arendati turismitooteid ja teenuseid, soetati atraktiivne mulgipärane riiul toodete esitlemiseks.

Pikemaajaliseks tegevusteks koostati koostöös kõikide turismiasjalistega ja tugiteenuseid pakkuvate ettevõtjate ja teenusepakkujatega Mulgimaa turismistrateegia aastani 2030 ning lühiajalisem tegevuskava lähiaastateks. Mulgimaa Tursimistarteegia ja lisadega saab tutvuda siit: 

Mulgimaa_Turismistrateegia_2021-2030.pdf 

LISA_1_Mulgimaa_turismistrateegia_sotsiaalmajanduslik_analuus.pdf

LISA_2_Mulgimaa_turismiettevotjate_ja_-edendajate_kusitluse_tulemused.pdf

Lisa_3_Mulgimaa_Turismiasjaliste_nimekiri.xlsx

Mulgimaa Turismistrateegia koostamine toimus ajavahemikul oktoober 2020 kuni august 2021. Strateegia protsessi pikendas teadmatus Covid-19 viiruse levikust ning liikumispiirangute tõttu edasilükatud kohtumised ning koosolekud. Tehniliste abivahendite vahendusel oli võimalik saavutada koostööks vajalik sünergia ning kõik plaanitu sai ka edukalt ellu viidud. Seoses Covid-19 piirangutega toimusid 5 seminari virtuaalselt Zoom-keskkonnas, lisaks kaks kontaktset seminari sh üks rahvusvahelisel tasandil, millest sai osa võtta ka Zoomi teel ning seminar-õppereis. 

Osaleti Maamessil 2018 ja 2019. aastal.

Projekti tulemusel on Mulgimaad tutvustatud nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, saavutatud on uusi kontakte ja Mulgimaa vastu tuntakse järjest enam huvi. On hoogustunud turismiettevõtjate, -arendajate ja kultuurikandjate infovahetus ja koostöö turismi alal, sh turundamisel ja tootearenduses.

 

Mulgi uudised ERRis ja ajalehes Sakala

Mulgikeelsete raadiosaadete eesmärk on Mulgimaa uudiste edastamine mulgi keeles nii mulkidele kui ka teistele mulgi keele ja kultuuri huvilistele inimestele. Keele kasutamine ja edasikandmine uudiste kaudu on paljudele inimestele ainus võimalus kuulata mulgi keelt. Igas saates on vähemalt üks intervjuu või kommentaar. Siiani on uudistes sõna saanud ainult murdekeelt kõnelevad inimesed. 

Suur Mulgi Sõnaraamat 2021, jätkuprojekt

2021. aasta eesmärk on viia lõpule suure Mulgi sõnaraamatu sõnaartiklite sisuline täiendamine, kogu sõnaraamatu märksõnade ühtlustamine ja seotud sõnaartiklitele viidete ja tüüpsõnade lisamine. Jätkatakse ka sõnaraamatu toimetamist. Toimetatakse vähemalt 10000 sõnaartiklit ning ühtlustatakse kogu sõnaraamatu sisu.

Õpetame mulgi kiilt

Mulgi murdekeele õppe eesmärk on Mulgimaa õpetajatele, lasteaiamudilastele ja erinevas vanuses huvilistele edasi anda teadmisi mulgi keelest ja kultuurist.

  • Õpetajate koolitus toimub erinevates omavalitsustes (Viljandi, Tõrva ja Mulgi vallas), 2020. aasta jaanuarist (va juuni kuni august) kord kuus jätkukoolitusena varemalt väljakujunenud töörütmi järgi. Õpetajate õppe eesmärk on mulgi keele, pärandi, kommete ja tavade osas õpetajaid täiendada, et paremini lastele ja noortele edasi anda.

Mulgimaa laste 25. folkloorifestival

Mulgimaa laste folklooripäeva eesmärk on lastele mulgikeelsete laulude ja laulumängude abil tutvustada ja õpetada mulgi keelt ja kultuuri ja oma pärimust. 2020. aastal oli folklooripäev kantud põliskeelte aasta temaatikast ning mängiti ja õpiti pärimuslaule ja mänge. 

Mulgimaa põhikoolide õpilaste mälumäng “NUPUTE VÄLLÄ”

Mälumänguga soovitakse:
● äratada õpilastes huvi Mulgimaa kultuuriloo vastu;
● ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ja ajalehte Üitsainus Mulgimaa;
● siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades seeläbi nooremas põlvkonnas paikkondlikku identiteeditunnet;
● arendada õpilastes koostöötamise oskusi ja laiendada silmaringi;
● tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Mulgikeelne Täheke 2021

Mulgikeelse Tähekese annab välja Eesti Tähekese peatoimetus,

MKI on koostööpartner ja toimetaja on Kristi Ilves.

Toetab Mulgimaa pärimuskultuuri programm

VI Mulgi peo Mia ja sia ütenkuun korraldamine

Mulgi pidu on korraldatud alates 2010. aastast ja see on kõige suurem Mulgimaa inimesi ja mulke ühendav sündmus Mulgimaal. Pidu toimub üle aasta, iga kord ühes Mulgimaa kihelkonnas. Pidu oli planeeritud pidada 29. mail Karksi kihelkonnas Karksi mõisapargis, aga kuna riigis kuulutati välja eriolukord, lükkasime suure rahvapeo toimumise paari kuu võrra edasi ja toimub 30. juulil. Kuna 2021 on soome-ugri kultuuripealinnaks kuulutatud Abja-Paluoja, siis soovime rahvusvahelisel ühispeol tutvustada ka soome-ugri kultuuripärandit. Peole on kutsutud lisaks Mulgi, Kihnu, Võru ja Seto kollektiividele ka hõimurahavaste kultuuri viljelevad rühmad ning muusikud.


 

Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlus 2021

Alates 2018 korraldab Hendrik Adamsoni murdeluulevõistlust Mulgi Kultuuri Instituut. 2021. aastal korraldab Mulkide Selts.

Murdeluulevõistlus kestab 1. märtsist kuni 1. septembrini.

Loe Hendrik Adamsoni 2021. aasta murdeluulevõistlusel osalemise tingimusi siit

Pidulik murdeluulepreemivõistluse väljakuulutamine toimub 6.10.2021 Kärstna mõisas.

Toetab Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeede

Info ja kontakt: Ene Saar