2023

Õpeteme mulgi kiilt

Projekti eesmärk on anda erinevatele huvigruppidele teadmisi mulgi keelest ja kultuurist, võimaldada viibida mulgikeelses keskkonnas, kuulata ja ise kõnelda, julgustada Mulgimaa kooli- ja lasteaiaõpetajaid, kultuuritöötajaid ning teisi huvilisi, et nad oskaksid ja julgeksid Mulgimaa pärandit paremini lastele, noortele ja teistele huvilistele edasi anda. Keelepesa eesmärk on mudilaste sidumine oma keele- ja kultuuripärandiga ning Mulgi pidude ja pärimuspäevade ettevalmistamine.

Õpetajate ja ametnike koolitus toimub kord kuus jätkukoolitusena varemalt väljakujunenud töörütmi järgi. Koolitus kestab iga kord 4 akadeemilist tundi ja algab kell 14, et osaleda oleks võimalik ka pärast õppetööd ja seetõttu ei peaks palju tunde ära jätma või asendama.

Tarvastu murdering saab kokku kaks korda kuus kolmapäeviti kell 15, välja arvatud juuni kuni august. Korraga on kaks keeletundi, seega neli tundi kuus üheksal kuul aastas. Tõrva murdering toimub reedeti kell 16, samuti kokku üheksa kalendrikuud, korraga kaks keeletundi, seega kuus neli akadeemilist tundi. Abja murdering jätkab välja kujunenud graafiku alusel Abja raamatukogus. Murdering toimub Abjas kaks korda kuus kaks akadeemilist tundi korraga, st neli tundi kuus ja üheksa kuu jooksul kolmkümmend kuus tundi.

Mulgi keele õpetajad on Alli Laande ja Kristi Ilves.

Keelepesad toimuvad kuues Mulgimaa lasteaias – Ritsu, Ala, Karksi-Nuia, Abja , Õisu ja Paistu – igal kuul üks keelepesa päev. See tähendab, et igas lasteaias on üheksa keelepesa õppeaasta vältel. Päev lepitakse kokku lasteaia juhtkonna ja rühma kasvatajatega. Keelepesa õpetaja on Alli Laande.

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Ajaleht Üitsainus Mulgimaa

Ajalehe eesmärk on hoida Mulgimaa inimeste ühist inforuumi, tutvustada ja hoida elus Mulgi murret ning innustada inimesi seda igapäevaselt kasutama. Näidata ja esile tuua Mulgimaa murrakute erinevusi, avaldades tekste erinevates murrakutes. Ajaleht on tähtis Mulgimaa uudiste ja sündmuste edastaja. Kui sageli piirdub inimeste teaberuum oma maakonnas toimuvaga, siis mulgikeelne leht tutvustab Valgamaa mulkidele ka Viljandimaa mulkide tegemisi ja vastupidi. Leht ilmub alates 2020. aasta sügisest kolme Mulgimaa omavalitsuse vallalehtede vahel vahelehena. Tänu sellele muudatusele sai teoks toimetuse ammune unistus – mulgikeelne leht on nüüd läbinisti värviline nagu kõik teised kaasaegsed ajalehed. Lehe kujundus ja stiil jäid samaks, tiraaž on kokku umbes 11 000.

Lehte toimetab mulgi kultuuri ja keele spetsialist Kristi Ilves.

Lehe väljaandmist toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Mulgi pärand UNESCOsse

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Projekt: Mulgi pärand UNESCOsse

Projekti taotleja ja täitja: Mulgi Kultuuri Instituut

Kestus 01.07.2022 - 01.07.2024

Kontakt: Ave Grenberg, tel 5885 7355, mki@mulgimaa.ee

Rahastus: PRIA Leader-meede Mulgimaa Arenduskoja kaudu

Projekti üldeesmärk on taotleda mulgi pärandi UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandmist ja tõestada, et tegu on elava pärandiga, mis annab asjassepuutuvale kogukonnale identiteedi ja järjepidevuse tunde.

Projekti tegevused on suunatud kohalikule kogukonnale.

Projektiga on seotud kõik Mulgimaa pärandi vastu huvi tundvad inimesed – lastest täiskasvanuteni. Tehakse aktiivset koostööd kogukonna liikmetega nii ettevõtjate, käsitööliste, kultuuritöötajate, koolide, lasteaedade, noortekeskuste kui ka teiste huvilistega. Seeläbi suureneb huvi ja teadlikkus mulgi pärandist nii kogukonnas kui väljaspool. 

Mulgi pärandi UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandmine toob Mulgimaale rohkem külalisi ja aitab seeläbi edendada kohalikku ettevõtlust ja innustab arendama loomemajandust. Noorte sidumine projektiga suurendab nende teadlikkust kodupaiga pärandist ja selle kasutusvõimalustest, tugevdades nii identiteeti.

Projekti viiakse ellu koostöös Mulgimaa Arenduskoja ja Baltic ID-ga.

Mulgi uudised ERRis ja ajalehes Sakala

Mulgimaa sündmuste, igapäevaelu ja huvitavate inimeste tutvustamine üleriigilises ja maakonna meedias. Mulgimaa, kohalike sündmuste kajastamine mulgi keeles võimalikult laiale sihtgrupile üle Eesti ja veebi teel ka üle maailma. Mulgi keele elavas kasutuses hoidmine.

Mulgi uudised on eetris jaanuarist detsembrini 2023 iga nädal teisipäeviti 18.45 ERRi Vikerraadios, v.a suvekuud ja jõuluprogramm. Riigipühadel on samuti eriprogramm. Kokku on 2023. aastal eeldatavasti eetris 38 saadet. Ajalehes Sakala on mulgikeelsed uudised kaks korda kuus, tavaliselt kolmapäeviti v.a suvel, rubriik ilmub 18 korda aastas.

Uudiste ja artiklite toimetaja Kristi Ilves.

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Mulgimaa laste 27. pärimuspäev

Eesmärk on mudilastele mulgikeelsete laulude ja laulumängude ning pärimuspillide tutvustamise abil õpetada mulgi keelt ja pärandkultuuri. Lastele tutvustatakse erinevaid pärimuspille, selleks kutsutakse külla Tarvastu muusikakooli lapsed koos õpetajaga, kes annavad kontserdi ja peavad väikese õppeloengu. Anda ka Mulgimaa lasteaedade õpetajatele teadmisi pärimuslaulumängudest ja nende kasutamisest lasteaia muusikaõppes. Samuti antakse teavet Mulgimaa lipu, rahvariiete ja kihelkondade kohta

2023. aastal toimub Mulgimaa laste pärimuspäev juba 27. korda. Pärimuspäev toimub 30. märtsil Mustla rahvamajas. Tegemist on kõige järjepidevama ja vanema Mulgimaa lasteaialastele suunatud pärimussündmusega. Pärimuspäevast võtavad osa kõik Mulgimaa 16 lasteaeda. Eelnevalt toimub õpetajatele õppepäev nende mängude ja laulude õpetamiseks. Kui lasteaia muusikaõpetaja ei saa mingil põhjusel õppepäeval osaleda, külastab lasteaeda projektijuht Alli laande ja viib õppepäeva läbi lasteaias. Õppepäeval õpetab projektijuht Alli Laande muusikaõpetajatele selgeks repertuaari. Kõik õpetajad saavad materjalid ja kodulasteaias õpitakse see selgeks juba lastega. Mulgimaa laste pärimuspäeval esinevad ja astuvad üles kõik ühiselt - lauldakse ja mängitakse ning korratakse õpitut. Väikese kontserdiga esinevad Tarvastu muusikakooli lapsed ja õpetaja Tiina Lillepuu teeb väikese kokkuvõtte pärimuspillidest. Kõik laulumängud on mulgi keeles. Samuti pakutakse lastele terviseampsu ja jooki. Oluline osa on ka filmimisel ja pildistamisel – alati pildistatakse kõik rühmad ja pildid jäävad rühmadele mälestuseks sellest sündmusest. 

Projektijuht on mulgi keele ja kultuuri tundja Alli Laande.

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Mulgikeelsed animatsioonitöötoad jutuvestmisfestivali Ööbikuööd raames

Tuua õpilased mulgi keelele ja kultuurile lähemale, kasutades noorteni jõudmiseks meetodit nende endi maailmast – animatsiooni. Animatsiooni valmides helindavad õpilased need mulgikeelsete tekstidega. Näidata noortele võimalusi, kuidas oma pärandit, oma keelt ja kultuuri digivahenditega kaasaegsesse noortekultuuri integreerida. • Tagada oma keele ja kultuuri edasikandumine. Köita noori tihedamini nende kodupaiga ja mulgi kogukonnaga. Luua kogukonnatunnet läbi ühistegevuste.

Projektijuht Kristi Ilves

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Suur Mulgi sõnaraamat 2023, jätkuprojekt

2023. aasta eesmärk on viia lõpule suure mulgi sõnaraamatu koostamine ja toimetamine ning avaldada selle täismahus veebisõnaraamatuna. Paberraamatu väljaandmist on plaanitud 2024. aastaks. 2023. a lõpuks on sõnaraamat aga ühtlustatud ja täiendatud sõnaartiklite, viidete ja tüüpsõnadega, mis on abiks sõnade praktilisel kasutamisel, nende käänamisel ja pööramisel. Sõnaraamat on keeleliselt ja tehniliselt toimetatud, sisaldab üle 20 000 sõnaartikli ning ühtlustatud on sõnaraamatu sisu.

Projektijuht on Alli Laande.

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Mulgikeelne Täheke 2023

Mulgikeelse Tähekese annab välja Eesti Tähekese peatoimetus ja Mulgi KUltuuri Instituut on koostööpartner. Mulgikeelset Tähekest toimetab Kristi Ilves.

"Nupute vällä" 2023

Projekti eesmärgiks on äratada õpilastes huvi mulgi keele- ja kultuuriloo vastu. Põhikooliõpilaste mälumängus "Nupute vällä" osalemise kaudu ärgitada õpilasi lugema Mulgimaa-teemalist kirjandust ning ajalehte "Üitsainus Mulgimaa". Siduda koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga, kasvatades neis paikkondlikku identiteeditunnet, arendada meeskonnatööd ja laiendada silmaringi ning näidata Mulgimaa erinevate piirkondade kultuurilist eripära. Tugevdada Mulgimaa koolide vahelist koostööd.

Projektijuht on Maile Kreevs.

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Film Mulgi pudrust UNESCOle

Projekti eesmärgiks on teha UNESCO taotluse juurde valmis film, mis näitab, kuidas Mulgi putru valmistatakse, milline on selle ajalooline taust, kuidas on see traditsioon jõudnud tänapäeva ja milline roll on sel tänapäeval mulkide elus. Näitab, kuidas Mulgimaal elavad inimesed Mulgi pudruga suhestuvad ja milliseid muutusi traditsioon on läbi teinud. Kõnelevad eksperdid, kogukonna ja külaseltside esindajad, erinevas vanuses Mulgimaa inimesed jt.

Projektijuht Ave Grenberg

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

XIV Mulgi konverentsi korraldamine

XIV Mulgi konverentsi „Tillike kultuur suuren ilman“ ettevalmistamine ja läbiviimine Tartu Maailmaülikooli kogukonnasündmusena. Konverentsi eesmärk on tõmmata tähelepanu kogukonnas olulistele teemadele, arutleda ja ärgitada diskussiooni neil teemadel: mulgi kultuuri ja keele elujõulisus, mulgi kogukondade ühendamine kolmes omavalitsuses, mulgi identiteedi ja pärimuse kasutamine igapäevaelus (sh noorte kaasamine), mulgi keele ja kultuuri kasutamise populariseerimine kaasaegsete väljundite abil

Projektijuht on Ave Grenberg

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.

Mulgimaa Uhkuse auhinna väljaandmine

Mulgimaa Uhkuse auhinna eesmärk on anda välja kümnes Mulgimaa Uhkuse auhind ja tunnustada sellega Mulgimaa pärandihoidjaid, nii inimesi kui asutusi, kes väärtustavad mulgiks olemist ja on andnud oma panuse Mulgimaa pärandkultuuri või mulkide heaks. Mulgimaa Uhkuse tiitliga tunnustatakse ka pikaaegset tööd mulgi murdekeele ja mulgi meele edasikestmise heaks, uut head algatust oma keele ja meele ergutamisel või mõnda muud olulist tegu mulkide toetamisel ja Mulgimaa elu edendamisel.

Projektijuht on Ave Grenberg

Projekti toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmest.