Arhitektuur

Ärihoone Abjas - endine pangahoone

Aadress: Posti 3, Abja-Paluoja, Mulgi vald

Arhitekt E. J. Kuusiku heimatstiilis loomingu näide. Ehitatud 1929 pangaks. 1934. aastast postkontor.

Kahekorruseline ja väljaehitatud ärklikorrusega krohvitud kivihoone, mis jätkab saksa heimatstiili eeskujude järgimist eesti arhitektuuris. Hoonet katab kõrge punaste S-kividega kelpkatus. Fassaad on rahulik ja hästi proportsioneeritud. Ülemise korruse aknad on väiksemad ja akendevahelise müüritise pinda katab diagonaalmuster, alumisi suuremaid aknaid ühendab metallvõre.

Hoone on sümmeetrilise fassaadiga, mis on Kuusiku töödele iseloomulik, eriti kui oli vaja rõhutada esinduslikku funktsiooni. Sümmeetriataotlusest tingituna on alumise korruse kaarjas aken vormistatud analoogselt uksega ja raamitud samuti kui uks, tumeda portaaliga.

Kõrge kivikatus, tumedad aknapiirded ja portaalid on kontrastiks seina heledale krohvipinnale.

Algselt olid all pangaruumid, ülakorrusel juhataja korter. Sõjajärgsetel aastatel on ka II korrus ametiruumideks ehitatud.

Hoone esialgset ilmet on muutnud katusekorruse ehitamine korteriteks.

Postimees, nr. 303, 6 november 1928
Abja-Paluoja saab „pilwelõhkuja”.
Käesolewal sügisel algas Abja-Paluoja alewikus Tallinna Krediit Panga kohaliku osakonna jaoks moodsa pangamaja ehitus. Hoone ehitatakse telliskiwist ja wiiakse katuse alla paari kuu pärast. Kuna ühes keldri- ja mansardkorraga saab uus pangamaja 4-kordne, siis on ta alewikus kõige kõrgemaks ehituseks.

Maa Hääl : maarahva ajaleht, nr. 6, 13 jaanuar 1935 
Abja Krediitpanga maja postkontoriks.
Postiwalitsus on leppinud kokku Krediitpanga Abja osakonna maja omandamiseks riigile, kuhu tahetakse paigutada Abja postkontor ja Mõisaküla rahukohtu jaoskond. Omal ajal on Abja-Paluoja Krediitpanga maja läinud maksma 50.000 kr. Majas asus panga Abja osakond, mis lõpetab tegewuse arwates 15. weebruarist, liitudes Krediitpanga Wiljandi osakonnaga. Maja eest on postiwalitsus nõus maksma 35.000 krooni.

Postimees, 27 märts 1926
Põhja pank Abjas maja omandanud.

Põhja pank on oma Abja osakonna jaoks Abja alewis Warkali pärijate suure telliskiwi maja omandanud ja kawatseb seda pangale wastatvalt ümber ehitada. Kogu alumine kord jääb panga operatsiooniruumideks, kuna teisele korrale osakonna juhataja korter ehitatakse. Operatsiooni ruumide juure ehitatakse ka teraskammer.

Päewaleht, 10 detsember 1929 
Krediit Panga osakonna uue maja õnnistamine Abjas.
Krediit Panga Abja osakond on aastate jooksul suuremaks rahaasutuseks Eesti lõuna poolsemas osas kaswanud. Kuna senised üüriruumid suurenenud tegewusele ei wastanud, asus pank möödunud aasta sügisel oma pangamaja ehitamisele Abja-Paluojal. Pühapäewal. 8. skp., õnnistati uus hoone rohkearwulise külalispere osawõttel. Õnnistamist toimetasid kohalikud waimulikud härrad Dehn ja Allik. Aktusel, uue pangamaja operatsioonisaalis, tõi terwitusi peapangalt Tallinnast kohale sõitnud Krediit Panga dir. E. Aule, oma kõnes andes kujuka pildi Krediit Panga kui ka Abja osakonna jõudsast arenemisest.

Aktusele järgnes sõbralik kooswiibimine tuletõrje seltsi saalis, kus oma paremat pakkus kohalik meestekoor ja orkester.

Uus maja on ehitatud arkitekt E. Kuusiku kawandi järele hra Perkmani poolt. Maja alumisel korral asub operatsioonisaal ja kõrwalised tööruumid, kuna maja teisel korral on aset leidnud osakonna juhataja hra Aawiku elukorter.